ITINERARI CIRCULAR A PEU I ITINERARI DE DESCOBRIMENT (BOMBOI / CADERNERA)

Itineraris didàctics per la marjal de Castelló
El disseny, la publicació, la difusió i la realització d’itineraris didàctics referits a la marjal de Castelló son un element important que possibilita el seu descobriment, el seu coneixement i la seua valoració com a lloc a protegir i conservar per tota la comunitat.
L’any 2009, varem proposar “un itinerari didàctic per la marjal de Castelló”, editat pels Col·lectius per Llengua i la Cultura de Castelló, en el que es definien cinc llocs d’interès en la marjal de Castelló, en cadascú d’ells es relacionaven una sèrie d’activitats a realitzar, que desprès estarien determinades per les característiques dels participants. Els llocs d’interès assenyalats eren: les marjals del camí de la Cadernera, les marjals de l’ ullal de la Comare, les marjals del camí Bomboi, el paratge de la Font de la Reina i el Parc del Meridià. Aquesta proposta estava dissenyada considerant necessari disposar d’algun mitjà de transport.
També, durant aquestos últims anys, diferents associacions han dissenyat i realitzat diferents itineraris per la marjal de Castelló, entre ells assenyalar els proposats per l’associació d’amics de la Marjal de Castelló en http://sosmarjal.blogspot.com.es , per l’associació de veïns Camí Fondo de Castelló en http://avmamifondo.org , i també per l’associació de veïns del Parc del Meridià en http://avmeridiano.com.
ITINERARI CIRCULAR A PEU PER LA MARJAL DE CASTELLO. NOVA PROPOSTA:

Dels cinc llocs d’interès de la marjal, assenyalats en la publicació“un itinerari didàctic per la marjal de Castelló”, esmentat anteriorment, elegirem tres d’ells que podrien incloure’ls dins d’un nou itinerari amb la característica fonamental de que seria circular, que és una de les dificultats mes gran que té el recórrer la marjal, a la distribució dels camins existents.
Els tres llocs d’interès elegits son: el Parc del Meridià, les marjals de l’ ullal de la Comare i les marjals del camí Bomboí. Queda exclòs, per la seua llunyania als llocs esmentats, el paratge de la Font de la Reina que com sabem es el paratge natural més interessant del nostre municipi.
L’itinerari comença en el Parc del Meridià, i pel camí de la Donació arribem al camí de l’ Ullal de la Comare. Des del final del camí de l’ Ullal i per “l’espai de pas de la sèquia” d’ Entrilles, que son sobre uns dos-cents metres, arribem a la confluència d’aquesta amb el camí de Bomboí. Desprès de recórrer tot el camí de Bomboí, travessem el camí de la Plana i pel camí de la Primera Travessera, en pocs metres arribem al camí de la Gallenca. Desprès de recórrer aquest camí, el seu final, ens porta novament al camí la Plana. Com alternativa, per no anar pel camí de la Plana fins al de la Donació, es pot prendre l’alternativa del camí paral·lel, l’entrador nº 42, que també ens porta al camí Donació i que té menys tràfic, i ja per aquest tornem al Parc Meridià. Tot aquest itinerari circular té un recorregut al voltant d’uns 5’6 kilòmetres que tranquil·lament es poden realitzar en una eixida d’un matí.
Aquest itinerari en aquest moment és pot realitzar, encara que la part més dificultosa està en les condicions en que es troba el denominat “l’espai de pas de la sèquia” Entrilles, que caldria mantindre per l’ajuntament en bones condicions de trànsit. Sempre es podria millorar eixe pas, com s’ha fet en altres llocs, mitjançant la construcció d’una passarel·la peatonal que cobreixca parcialment la sèquia i li donara amplitud al pas.
Aquest itinerari es podria fer més un kilòmetres mes curt quan hi haja una segona entrada al Parc del Meridià, oposada a l’existent, per l’est i així aquesta connectaria en pocs metres amb el final del camí de la Gallenca.
Plantegem l’itinerari a partir d’un treball introductori, a l’aula, abans de la seua realització (treball introductori a l’aula)/(t.in.a.) i d’unes activitats posteriors de conclusió, (treball posterior a l’aula)/(t.p.a.), encara que les activitats fonamentals a realitzar es faran en la realització de l’eixida.
La proposta didàctica determina la realització de diferents parades dins de cadascú dels tres llocs d’interès que anem a descobrir. En cadascuna d’elles es proposen una sèrie d’activitats possibles que els responsables elegiran i seqüenciaran en funció de les característiques dels alumnes, dels objectius proposats, de les condicions climatològiques, de temps que es disposa i dels materials preparats.
Primera parada: A l’ entrada al Parc Meridià, davant del camí de la Donació
a.- Reconeixement del lloc: Situar-se en el plànol del recorregut. Assenyalar l’ ubicació del Parc i del camí de la Donació
b.- Toponímia : Parc Meridià, Donació (treball introductori a l’aula)/(t.in.a.)
c.- Explicació general de l’itinerari i dinàmica de treball a seguir
Segona parada: Entrada al camí de l’ Ullal de la Comare confluència al camí Donació
a.- Situar-se en el plànol del recorregut. Assenyalar l’encreuament del camí de l’ Ullal de la Comare amb el camí de la Donació
b.- Conreus: Quins conreus s’observen en la parada? (Es l’antiga zona de marjal convertida en horta. S’apreciarà el canvi progressiu d’horta a marjals quan més ens endinsem en el camí de l’ Ullal i més ens arropem cap al mar)
c.- Lèxic: Comare, ullal, marjal (treball introductori a l’aula)/(t.in.a.)
d.- Formació de les marjals a Castelló. Els estanys i el quadro. Altres exemples pròxims de les nostres comarques (treball introductori a l’aula)/(t.in.a.)
e.- Camins: Com es el camí de l’ Ullal de la Comare? En quines condicions el trobem?
Tercera parada : Al final del Camí de l ’Ullal de la Comare
a.- Situar-se en el plànol del recorregut. Assenyalar l’ ubicació del Camí de la Comare i el lloc on s'està situat del camí
b.- La vegetació en les sèquies: Observació i identificació de les espècies mes representatives:la llentilla d’aigua, el senill, la boga, les canyes. S’observen llentilles d’aigua en la sèquia?
c.- Possible observació d’exemplars de fauna de marjal, sobretot: amfibis,rèptils peixos i aus
d.- Observació dels conreus existents en les marjal: arbres fruiters i hortalisses. Sistemes de reg
e.- Observació dels marges de les marjals: formes i tipus de materials emprats per evitar l’erosió dels marges. Observació de les característiques del sòl. S’observen aterraments en els marges?
f.- La formació del sòl. La formació de les marjals. Variació del nivell d’aigua durant l’any (treball introductori a l’aula)/(t.in.a.)
g.- Les marjals i les inundacions. El riu Sec de Castelló (treball introductori a l’aula)/(t.in.a.)
f.- L’aterrament de les marjals: possibilitats i problemes existents. L’ajuntament de Castelló i la legislació sobre els aterraments (treball posterior a l’aula)/(t.p.a.)
Quarta parada: Abans de recórrer “l’espai de pas de la sèquia” d’ Entrilles
a.- Situar-se en el plànol del recorregut. Assenyalar l’ ubicació del encreuament del final camí de la Comare amb la sèquia Entrilles. Assenyalar la sèquia d’Entrilles
b.- Importància de les sèquies mare. Orientació respecta al mar (treball introductori a l’aula)/(t.in.a.)
c.- Significat de “l’espai de pas de la sèquia(treball introductori a l’aula)/(t.in.a.)
d.- Toponímia: sèquia, Entrilles (treball introductori a l’aula)/(t.in.a.)
Quinta parada: En el camí de Bomboí
a.- Situar-se en el plànol del recorregut. Assenyalar l’ ubicació del camí Bomboi
b.- La vegetació en les sèquies: Observació i identificació de les espècies mes representatives. Saps identificar el senill?. I la boga?. I la canya?
c.- La vegetació en les marjals abandonades. Com coneixem que una marjal està abandonada?
d.- Possible observació d’exemplars de fauna de marjal (amfibis,rèptils peixos i aus ).
e.- Les espècies invasores: La tortuga de Florida. i la gambusia (treball introductori a l’aula)/(t.in.a.)
f.- Observació dels conreus existents en les marjals
g.- Observació de les marjals. Croquis o dibuix de la distribució de les sèquies i marjals , en relació al camí Bomboi
h.-Es mou l’aigua en les sèquies?.Observació de la direcció que porta l’aigua. Característiques de l’aigua: transparència, olor, color, altres elements, deixalles,...
Sexta parada: En el camí de la Gallenca
a.- Situar-se en el plànol Assenyalar l’ ubicació del camí de la Plana i del camí de la Primera Travessera que s’ha recorregut, i del camí de la Gallenca
b.- Observació i identificació d’exemplars d’animals que es puguen encontrar
c.- Observació dels conreus. Adonar-se del canvi progressiu de marjal a l’horta en el recorregut
d.- Observació de les construccions. Alçades, dimensions, habitabilitat, temporalitat d’ús, existència d’elements d’ urbanització
e.- El conreu de l’arròs a Castelló. Problemàtica històrica d’aquest conreu (treball introductori a l’aula)/(t.in.a.)
f - L’ urbanització de la marjal a Castelló (treball posterior a l’aula)/(t.p.a.)
Sèptima parada: Recorregut pel Parc del Meridià
a.- Observació dels elements que composen el Parc
b.- Destacar el monòlit que dona nom al parc. Història del Parc. Quina inscripció hi ha ?
c.- Els meridians i els paral·lels. Historia de Pierre Méchain (treball introductori a l’aula)/(t.in.a.)
d.- Ús i possibilitats d’ús del Parc del Meridià. Projectes existents. Propostes d’actuació (treball posterior a l’aula)/(t.p.a.)
e.- Marc legal de protecció a la marjal. Elaboració de propostes alternatives (treball posterior a l’aula)/(t.p.a.)
f.- Problemàtiques ambientals existents. Propostes d’actuació (treball posterior a l’aula)/(t.p.a.)
ITINERARI CURT DE DESCOBRIMENT DE LA MARJAL. BOMBOI / CADERNERA

Dels cinc llocs d’interès de la marjal de Castelló, a banda del Molí la Font, els dos espais de marjal que actualment estan millor conservats i presenten major interès son el Camí de la Cadernera i el Camí Bomboí.
L’itinerari Bomboí - Cadernera es un recorregut d’uns 1700 metres, dissenyat per a que, un mitjà de transport ens deixe en l’encreuament del camí de la Plana i camí Bomboí. D’ allí a peu travessar tot el camí Bomboí fins arribar a la sèquia Entrilles , allí creuar-la per un “pas” al camí de la Cadernera i recorre’l tot fins arribar al camí Fondo, on ens podria recollir el mitjà de transport.
En aquest moment el “pas” no existeix, es una reivindicació que ha estat proposada en diferents ocasions per diferents entitats, com l’AAVV del Camí Fondo, a l’ajuntament, que no s’entén com que encara no esta fet i que esperem siga una realitat pròximament. Eixe” pas”, que pareix ja estava i comunicava els dos camins i que per a construir-lo no necessitaria cap element de propietat privada, ja que es pot construir en els elements comunals que comporta la sèquia Entrilles. Els elements de construcció podrien ser diversos però s’apunta la possibilitat de fer el “pas” de fusta, com hi estan en altres les zones protegides.
Mentrestant, és possible ara, fer l’itinerari utilitzant un altre pas que està en la mateixa sèquia Entrilles un 200 metres més cap a la mar, al qual es tindria que anar vora sèquia Entrilles, per “l’espai de pas de la sèquia” ,i després de creuar la sèquia, tornar-hi cap a la Cadernera uns cent metres més. Aquesta possibilitat es factible, sempre i que “l’espai de pas” de la sèquia Entrilles d’aquesta zona es netejara, s’ acondicionara el seu sòl i així quedera lliure per als possible usuaris.
En l’itinerari es podrien fer, les paradesproposades en el recorregut circular per la marjal de Castelló amb les diferents activitats previstes. Caldria sobretot realitzar les activitats proposades en les quatre parades referides a la marjal que son les parades tercera, quarta, quinta i sexta del recorregut.

ITINERARI CIRCULAR PER LES MARJALS DE CASTELLÓVer CIRCULAR MARJAL 2012 en un mapa más grandeITINERARI PER LES ZONES HUMIDES DE CASTELLÓVer mapa más grande